Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Liprint s.r.o., IČO: 51 849 241 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Žilina, Vložka číslo 70506/L (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je nákup prostredníctvom stránky www.liprint.sk.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.liprint.sk. Spotrebiteľom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“).

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany spotrebiteľa návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

II. Informácie o predávajúcom

 

PREDÁVAJÚCI:

Liprint s.r.o.,

Lietava 500, 013 18, Lietava,

Telefón: +421 911 220 292 (denne v čase od 9.00 – 18.00 hod),
email: info@liprint.sk

IČO: 51 849 241
DIČ: 2120802794

IBAN: SK87 8330 0000 0025 0147 1969
BIC (Swift) kód: FIOZSKBAXXX

Sme platcami DPH.

KONTAKT NA SLOVENSKÚ OBCHODNÚ INŠPEKCIU ŽILINA

Predmestská 1359/71
010 01 Žilina
041/724 58 68

III.  Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Predávajúci so Spotrebiteľom uzatvára na diaľku zmluvu, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke www.liprint.sk predávajúceho.
Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom cez e-shop.

Po spätnom potvrdení objednávky kupujúceho, ktoré Predávajúci zasiela e-mailom, vzniká záväzná kúpno-predajná zmluva je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Za spätné potvrdenie sa nepovažuje automatický e-mail, ktorý dostanete ihneď po zaslaní objednávky. Tento email slúži iba ako informácia o zaevidovaní objednávky v našom elektronickom systéme.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať spotrebiteľa o dodatočné potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne spotrebiteľ nereaguje na emailovú požiadavku predajca do 5 dní od jej odoslania, predávajúci považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.

Pred uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. pred odoslaním tovaru si predávajúci vyhradzuje právo overiť pravdivosť kontaktných údajov za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy použitím komunikačných prostredkov na diaľku,

Nekompletne vyplnené údaje v objednávke, nesúhlas s niektorou časťou obchodných podmienok, ako aj nefunkčný a neplatný telefonický alebo e-mailový kontakt kupujúceho je dôvod pre dočasné zrušenie (stornovanie) objednávky a neuzatvorenie kúpnej zmluvy až do upresnenia nesprávne uvedených alebo chýbajúcich údajov.

IV. Ceny a označenie tovaru

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná (sme platcami DPH), vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie. Pod touto cenou sa nachádza príslušná cena bez DPH. Platná je vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce Predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. 

V. Dodacie lehoty

V prípade, že máme uvedený Tovar na stránke znamená, že ho máme na sklade. Tovar expedujeme najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia objednávky, prípadne v prípade platby na účet po obdržaní ceny za objednávku na Predávajúcim stanovený bankový účet. O dostupnosti tovaru Vás budeme informovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.
Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomí Predávajúci Kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. 

Ak sa Predávajúcemu nepodarí tovar zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas Kupujúci s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje Kupujúceho odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcii alebo dodatočných poplatkov.

Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.
V prípade bankového prevodu vopred ako Kupujúcim zvoleného spôsobu platby však odosiela Predávajúci tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

V prípade VIP je doba doručenia najneskôr do 5 pracovných dní.

VI. Spôsob dodania tovaru a miesto

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. Miestom plnenia zmluvy tovaru sa taktiež rozumie aj osobné odovzdanie produktu predávajúcim spotrebiteľovi.
Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov alebo osobne uvedených v objednávke, alebo na základe dohody so spotrebiteľom.
V prípade, ak si spotrebiteľ tovar neprevezme a tovar sa Predávajúcemu vráti späť, Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúcemu požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

VII. Spôsob platby

Spotrebiteľ uhrádza sumu objednávky:
– prevodným príkazom na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry
– vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry
– platba kartou
– na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu
– osobne pri prevzatí

V každom e-mailovom potvrdení po objednaní je priložená elektronická faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade, že si prajete faktúru dostať aj vytlačenú s produktom, informujte nás o tejto skutočnosti e-mailom po objednaní.

V prípade neprevzatej zásielky na dobierku nebude mať daný používateľ možnosť platby na dobierku pri nasledujúcich objednávkach. V prípade vytvorenia objednávky s platbou na dobierku pri nasledujúcej objednávke bude príslušná objednávka automaticky zrušená.

VIII. Poštovné a iné poplatky

Poštovné je spotrebiteľ povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. V e-shope sú všetky ceny tovaru a dopravy konečné. K uvedeným cenám tovaru pripočítava Predávajúci nasledovné poštovné:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

CENY POŠTOVNÉHO DO 50 EUR

Kuriér 

  • 4.90€ (jednotná cena)

Slovenská pošta  (Dobierka)

  • 3.50 €

Slovenská pošta (platba vopred)

  • 2.20 €

CENY POŠTOVNÉHO NAD 50 EUR

• Zdarma

Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené Kupujúcemu na uvedený e-mail do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny dopravy.
Iné poplatky ani balné Predávajúci neúčtuje. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe zákazníkovho želania môže byť Kupujúcemu účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

IX. Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s Kupujúcim, t.j v deň, kedy Predávajúci overuje objednávka u Kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom. V prípade, že Kupujúci uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod) Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od Kupujúceho (vrátením – prevodom na bankový účet).

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, ak ju kupujúci neuhradí do 7 dní od vytvorenia objednávky.

V prípade, že si kupujúci objedná tovar na dobierku a zároveň si tento tovar neprevezme v stanovenej lehote, resp. sa objednávka vráti bez udania dôvodu, predávajúci má právo automaticky zamietnuť kupujúcemu akúkoľvek inú objednávku na dobierku.

X. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo emailom na info@liprint.sk, pričom môže použiť formulár k Oznámenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.
V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar, oznámi to Predávajúcemu vopred e-mailom a uvedie spôsob, akým bude tovar doručený. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Vrátený tovar Predávajúci odporúča Kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený odosielateľovi. Za takto vzniknuté škody Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Po odstúpení od zmluvy Predávajúci Kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho . Kupujúci má povinnosť zaslať Tovar späť na adresu Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

XI. Reklamovanie tovaru a záručná doba tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo emailom na info@liprint.sk, pričom môže použiť formulár k Oznámenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.
V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar, oznámi to Predávajúcemu vopred e-mailom a uvedie spôsob, akým bude tovar doručený. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Vrátený tovar Predávajúci odporúča Kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený odosielateľovi. Za takto vzniknuté škody Predávajúci nenesie zodpovednosť. Tovar je zaslaný spoločne s vyplneným Sprievodným listom k reklamácii.

Po odstúpení od zmluvy Predávajúci Kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho . Kupujúci má povinnosť zaslať Tovar späť na adresu Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

XII. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@liprint.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ – kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

//