Zásady ochrany súkromia

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Liprint s.r.o, so sídlom: Lietava 500 013 18 Lietava, Slovenská republika, IČO: 51 849 241, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Žilina, Vložka číslo 70506/L, webové sídlo: www.liprint.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá spracováva vaše osobné údaje získané prostredníctvom stránky www.liprint.sk.

Pri spracovaní údajov sa riadime zákonom č. Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”).
K tomu, aby sme mohli spracovať vašu objednávku je potrebné nám poskytnúť nasledovné informácie a to:

  • meno a priezvisko,
  • presná adresa vrátane krajiny kam budeme nálepky zasielať (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre), 
  • telefónne číslo, 
  • e-mailová adresa (využívame ju na vaše identifikovanie a zároveň aj na komunikáciu s vami),
  • iné adresy, ako fakturačne adresy (v pripade, že si prajete doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná) ak nakupujete ako firma / živnostník,
  • naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Všetky vaše údaje sú u nás zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na našich serveroch. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na vašu písomnú žiadosť budú vaše osobné údaje z databázy vymazané a Liprint s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Vpísaním svojej e-mailovej adresy do kolonky „Chcem odoberať newsletter“ nám dobrovoľne dávate súhlas k tomu, aby sme vás o týchto zľavách a ponukách mohli informovať a kontaktovať za účelom marketingu.

Kontaktná Adresa

Liprint s.r.o.
Lietava 500
013 18 Lietava

AKO LIPRINT POUŽÍVA VAŠE INFORMÁCIE

Podrobne si prečítajte, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.

PREČO ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Aby sme vám mohli naše predávať naše produkty a zároveň bezproblémovo vybaviť všetky vaše objednávky, potrebujeme k tomu zhromaždiť vaše osobné údaje (na korešpondenčné účely a/alebo podrobné poskytovanie služieb). Zaväzujeme sa vám ale, že informácie, ktoré o vás zhromaždíme a budeme používaž, budú použité iba na tento účel.
Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, Budeme vás bude kontaktovať na ďalší súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade, že sa nejedná o oprávnený záujem.

ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE S ĎALŠÍMI SPROSTREDKOVATEĽMI?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné tieto údaje bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie služby, ktorú vám poskytujú v našom mene. Týka sa to najmä poštovných služieb spoločnosti Slovenská Pošta a.s., a Pošta bez hraníc v prípade zahraničných objednávok. V momente, keď už sprostredkovatelia nebudú potrebovať vaše osobné údaje na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať vaše citlivé osobné údaje tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame váš súhlas, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

AKO VYUŽÍVAME ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

My, ako spoločnosť Liprint, spracovávame – tj. zhromažujeme, uchovávame a používame vami poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli vaše osobné údaje presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Môžem žiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o mne spoločnosť spracúva?
Ak spoločnosť spracúva a uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:
– Kontaktné údaje príslušného úradníka pre ochranu údajov/DPO.
– Účel spracovania, ako aj právny základ spracovania.
– Ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch.
– Kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných.
– Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené.
– Ak má spoločnosť v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako to zabezpečuje. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálny štandard ochrany osobných údajov. V iných prípadoch spoločnosť zabezpečí zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich osobných údajov.
– Ako dlho budú údaje uložené.
– Podrobnosti o právach dotknutých osôb na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu.
– Informácie o práve dotknutých osôb odobrať súhlas kedykoľvek.
– Ako podať sťažnosť orgánu dohľadu.
– Či poskytovanie osobných údajov je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy, ako aj to, či sú dotknuté osoby povinné poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov.
– Zdroj osobných údajov, ak neboli zhromaždené priamo od dotknutých osôb.
– Akékoľvek podrobnosti a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je profilovanie, a všetky zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania.

KONTAKTNÉ ÚDAJE ÚRADNÍKA PRE OCHRANU ÚDAJOV / VLASTNÍKA GDPR:

Úradník pre ochranu údajov – DPO/kontaktné údaje prevádzkovateľa
Meno: Ing. Veronika Lišháková
Tel: +421 905 528 516
Emailová adresa: info@liprint.sk

 

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov (odstránenie adresy z databázy)
v každej emailovej správe od nás nájdete informaciu, ako sa odhlásiť. V nastavení svojho účtu môžete zrušiť zasielanie novinkových emailov
pošlite žiadosť na email info@liprint.sk a váš email bude vyradený z databázy.

MOŽNOSTI ODSTRÁNENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese info@liprint.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

Pre viac informácií si prečítajte aj naše Obchodné podmienky.

//